17. 6. 2012

Výstavba Obchodního centra na poli nás netěší. Vybetonovat pole, na kterém dnes roste kukuřice, je barbarství. Postavit odporné prefabrikované škatule v místěch, kde se dnes můžeme na příjezdu do Kroměříže kochat pohledem na zámeckou věž, je zvěrstvo. A zahltit město další dopravou na už tak přetížené křižovatce u Bílan, aniž by městští úředníci řekli rázné NE – to je prostě pitomost… nebo se motivaci, důkazů nemaje, neodvažuji domyslet. Přečtěte si, proč jsou Zelení proti.

Výstavba Obchodního centra na poli podél výpadovky na Hulín je opravdu majstrštyk moderní architektury. Dovolujeme si připomenout, jaké  výhrady jsme vyjádřili už v minulosti a za nimiž si stojíme nadále :

1/ smysl projektu – další degradace centra města, odvedení obchodních činností na periferii. Zatímco do dnešního dne jsme v Kroměříži nepotřebovali Hobby hypermarket žádný, do dvou let by měly vyrůst hned dva. Nic ze sortimentu, který má nový komplex obsahovat, není v našem městě nedostupné. V současnosti už je na území města asi 10 hypermarketů, což je více než dostačující. Navíc další podobně velké centrum vedle TESCO je ve fázi přípravných prací. Kupní síla obyvatelstva regionu s minimální průmyslovou výrobou je omezená.

2/ zábor orné půdy – t.č. cca 5,13 ha, perspektivně 7,9 ha. Zastavění zemědělské půdy vysoké bonity je obecně nevhodné. Argumentace, že v územním plánu je  toto místo určené k zastavění, na věci nic nemění. Pokud je pole s kukuřicí označeno za stavební pozemek, má město Kroměříž špatný územní plán. Tečka.

3/ realizace projektu povede ke zhoršení dopravní situace a zvýší rizika dopravních nehod. Problematické napojení na silnici I/47 v těsné blízkosti stávajícího křížení s ulicí Jožky Silného a nájezdem na dálnici vytvoří neuralgický bod dopravy mezi Hulínem a Kroměříží. Navíc dojde k zásadnímu zvýšení frekvence dopravy – dle žádosti investora se v areálu parkoviště OC „bude realizovat“ (krásná čeština…) denně 4 920 pohybů osobních automobilů. Zásobování znamená průjezd 14 kamiónů a 16 menších náklaďáků za den.

4/ architektonicky se jedná o ten nejhorší styl prefabrikované stavby, který naruší pohled na vedutu historického městapři příjezdu ze severu.

5/ riziko narušení vodního režimu Stonáče. Východně až jihovýchodně od zájmového území pramení a protéká jeden z pravostranných přítoků vodního toku Stonáče. Jedná se o cennou lužní vegetaci, která byla v roce 1955 vyhlášena Výnosem Ministterstva kultury ČSSR jako Přírodní památka. Plánované OC se nachází v oblasti odvodňované přítokem Stonače – nelze tedy vyloučit narušení vodního režimu vodního toku Stonáče – dešťové vody budou odkanalizovány a zhorší se tedy vodní bilance na přítoku.

6/ plány zelených ploch a výsadby považujeme v projektu za hrubě podceněné a nekonkrétní. Z dokumentace vyplývá, že na parkovištích bude vysazeno pouhých 38 stromů, při počtu parkovacích místech 615.  Mezi parkovacími místy nejsou žádné proluky se zelenými pásy, jedná se prakticky o jednolitou betonovou plochu. Přitom i dnes jsou známé kvalitní a esteticky hodnotné realizace podobných staveb.

7/ reklamní pylon – u vjezdu ze severní strany o výšce 25 m. Zařízení bude mít osazeny trojboké prosvětlovací reklamní cedule. Jedná se o výrazný prvek, který osvětlením v nočních hodinách negativně oblivní pohled na osvětlený zámek. Navíc bude zdrojem světelného smogu. Zkušenost s podobným pylonem firmy TESCO zářícím nad svíčkami na hřbitově už  v Kroměříži máme…

Richard Kreml

 

/DSC00524u.jpg